Blog

Podważenie autentyczności faktury przez pozwanego

Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego dla pozwanego niż podważenie autentyczności wystawionej przez powoda faktury i wskazanie, że nigdy żadnej faktury od powoda nie otrzymał. Sprawa nie jest jednak taka oczywista o czym przypomniał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt I ACa 285/17. Continue reading Podważenie autentyczności faktury przez pozwanego

Zmiany w zakresie opłat w postępowaniu egzekucyjnym

Podstawę zmian stanowi wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.06.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1343), sygn. akt P 63/14:

“art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze, w zakresie, w jakim przewiduje pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zostało uznane za niezgodne z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.”

Continue reading Zmiany w zakresie opłat w postępowaniu egzekucyjnym