Sprawy cywilne i gospodarcze 

  • sporządzanie pism procesowych, pozwów i apelacji, zarzutów, sprzeciwów, zażaleń,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie  w postępowaniu przed sądem, przed organami egzekucyjnymi  i urzędami,
  • prowadzenie negocjacji,
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym