Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kwestie związane z potrąceniami w wynagrodzenia za pracę regulują art. 87, art. 87[1] i art. 88 kodeksu pracy. Poniżej prezentuje przystępną ściągawkę z wymienionych przepisów. Znajdziesz w niej informacje jakie należności podlegają potrąceniu i w jakiej wysokości, a także jakie są kwoty wolne od potrąceń.

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – do 3/5 wynagrodzenia;
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – do 1/2 wynagrodzenia;
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi – do 1/2 wynagrodzenia;
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy.
 Potrąceń dokonuje się w kolejności wskazanej powyżej, tj. najpierw należności alimentacyjne a dopiero w ostatniej kolejności kary pieniężne.
Ważne!
  • potrącenia na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne i zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi  nie mogą przekraczać 1/2 wynagrodzenia;
  • potrącenia na pokrycie należności na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i  na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne i zaliczki pieniężne udzielone pracownikow nie mogą przekraczać 3/5 wynagrodzenia.
 Uwaga!
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.
Kwoty wolne od potrąceń:
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:  minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 
Uwaga!
Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości. Oznacza to, że brak kwoty wolnej od potrąceń i komornik może zająć całe wynagrodzenie dłużnika.
Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone