Zakres usług

Windykacja należności

sporządzanie i składanie pozwów do sądu, reprezentowanie  w postępowaniu przed sądem, przed organami egzekucyjnymi  i urzędami, czuwanie nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, zawieranie ugód, prowadzenie spraw przeciwko członkom zarządu, dochodzenie roszczeń od następców prawnych i spadkobierców dłużnika, skarga pauliańska, zgłaszanie wierzytelności.

EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

sporządzanie i składanie pozwów za pośrednictwem E-Sąd, czuwanie nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego, reprezentacja powoda po złożeniu przez pozwanego sprzeciwu.

Sprawy cywilne i gospodarcze 

sporządzanie pism procesowych, pozwów i apelacji, zarzutów, sprzeciwów, zażaleń, sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie  w postępowaniu przed sądem, przed organami egzekucyjnymi  i urzędami, prowadzenie negocjacji, rejestracje spółek, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym

Prawo własności, prawo rzeczowe i spadkowe

sprawy związane z kupnem/ sprzedażą nieruchomości tj: badanie stanu prawnego nieruchomości,  uzyskiwanie niezbędnej dokumentacji, a także pomoc prawna podczas całego procesu kupna/ sprzedaży, sprawy o zasiedzenie, sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, sprawy o ustanowienie służebności, sprawy o o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, a także sprawy o zachowek.

Najnowsze wpisy

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kwestie związane z potrąceniami w wynagrodzenia za pracę regulują art. 87, art. 87[1] i art. 88 kodeksu pracy. Poniżej prezentuje przystępną ściągawkę z wymienionych przepisów. Znajdziesz w niej informacje jakie należności podlegają potrąceniu i w jakiej wysokości, a także jakie są kwoty wolne od potrąceń.

Abuzywny charakter postanowienia umowy

„Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 KC), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy”. Tak orzekł Sąd Najwyższy w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 czerwca 2018 r. [III CZP 29/17]

Frankowicze! Sukces w Apelacji Gdańskiej!

Po długiej batalii sądowej, trzech rozprawach apelacyjnych i niesamowitych emocjach jakie towarzyszyły mi przez ostatnie kilka miesięcy, w końcu wyrok! Pozytywny oczywiście 🙂

Zabezpieczenie roszczeń. Zmiany w obowiązujących przepisach.

Dnia 9 czerwca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiany są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia  25 października 2016 r. sygn. akt SK 71/13 i dotyczą kwestii zabezpieczenia roszczeń.

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Wygląda na to, że czekają nas zmiany jeśli chodzi o terminy przedawnienia roszczeń. I nie będą to zmiany korzystne dla wierzycieli. Dnia 28 maja 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

O frankowych kredytach słów kilka

Okazuje się, że frankowicze są wśród naszych rodzin i znajomych. To nie są odosobnione przypadki. To nie są – jak twierdzą przedstawiciele banków – osoby, które bezmyślnie wzięły kredyty w obcej walucie, nie biorąc przy tym pod uwagę ryzyka kursowego. W całej Polsce toczą się procesy przeciwko bankom. Konsumenci próbują podważać wydane przez sądy orzeczenia

Continue reading O frankowych kredytach słów kilka

Poproś o wycenę usługi. To nic nie kosztuje!