Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nowe zasady postępowania w przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu w EPU utrudniają skuteczne odzyskiwanie należności. Zmiany są dość istotne gdyż ustawodawca wprowadził nowe obowiązki, nowe terminy i oczywiście nowe, wyższe opłaty.

Pierwsza zmiana dotyczy postępowania po wniesieniu sprzeciwu. Dotychczas w przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu, Sąd przekazywał sprawę do sądu właściwego, przed którym sprawa toczyła się na nowo.

Aktualnie wygląda to zupełnie inaczej. Po wniesieniu sprzeciwu, Sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz utracił moc.

Zgodnie z art. 505[36] kodeksu postępowania cywilnego: „W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc.” 

Czyli jeśli nic dalej ze sprawą nie zrobimy, to należność się przedawni, a pozew nie będzie wywoływał żadnych skutków prawnych.

Zgodnie z art. 505[37] § 2 kodeksu postępowania cywilnego:
„Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.”

Oznacza to, że należy wnieść pozew do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/ siedzibę dłużnika. Jeśli pozew nie zostanie złożony, to sprzeciw nie zostanie rozpoznany, a należność ulegnie przedawnieniu. Czyli skutek będzie taki jakby pozew nigdy nie został wniesiony. Zatem należy w ciągu 3 miesięcy od wydania postanowienia o umorzeniu złożyć pozew we właściwym Sądzie. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:
„(…) uiszczoną opłatę od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu”.

Oznacza to, że opłata od pozwu, która została uiszczona podczas składania pozwu do EPU zostaje zaliczona na poczet opłaty od pozwu, którą należy uiścić podczas składania pozwu do Sądu właściwego. 

Zgodnie z art. 13 ust. ​1​ i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.”
W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Oznacza to, że do składając pozew do Sądu właściwego należy ustalić opłatę od pozwu (zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), a następnie odjąć od tej kwoty opłatę, która została już uiszczona do E-sąd i wpłacić różnicę na konto bankowe Sądu, do którego składamy pozew.

Przykład:

Jeśli w EPU dochodziliśmy zapłaty kwoty 3900 złotych, to opłata od pozwu w EPU wynosiła 50 zł. Natomiast zgodnie z cytowanym wyżej przepisem w „zwykłym sądzie” opłata wynosi już 200 zł. Czyli przy składaniu pozwu musimy dopłacić 150 zł.

Uwaga! Przy składaniu pozwu należy złożyć wniosek, w którym wniesiemy o zaliczenie opłaty uiszczonej w EPU na poczet nowo wniesionego pozwu. Osobiście uważam, że należy również podać sygnaturę akt postępowania w EPU i załączyć np. wydruk pozwu złożonego w tym postępowaniu. W przypadku gdy pozew nie zostanie wniesiony, uiszczona w E-sąd opłata przepada.

Podsumowanie: w przypadku wniesienia sprzeciwu w EPU należy pamiętać o 3 miesięcznym terminie na wniesienie pozwu, o uiszczeniu opłaty uzupełniajacej od pozwu, a także o załączeniu wszystkich dowodów i złożeniu stosownych wniosków.

Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone